HubHub gaat verder

HubHub doet meer dan alleen het ophalen en bezorgen van spullen

Vraag direct een bezorgprijs op

Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door HubHub, gevestigd te Amersfoort, Nederland, onderdeel van PostNL Cargo Service B.V., hierna te noemen HubHub. Op het gebruik van deze website zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Gebruik van deze website en applicaties geeft aan dat je akkoord bent met en gebonden aan de gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

HubHub sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website en bijhorende applicaties, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website en/of applicaties te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt HubHub geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. HubHub kan dan ook geen garantie bieden dat deze website en applicaties werken zonder gebreken of dat deze website en/of de applicaties en daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van HubHub en/of van derden. HubHub is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. HubHub kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

HubHub beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer HubHub hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat HubHub de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. HubHub aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Intellectueel eigendom

HubHub, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiÔøΩren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HubHub of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HubHub is het niet toegestaan links naar sites van HubHub weer te geven.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met HubHub welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij HubHub de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

Wijzigingen

Van tijd tot tijd kan HubHub gebruiksvoorwaarden wijzigen. Alsdan ben je gehouden aan deze wijzigingen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.